Monday, 27 March 2017

Prinder nyrsys


24,000 ydi nifer o swyddi gwag nyrsio ym Mhrydain yn ôl Coleg Brenhinol Nyrsio (RCN). Ac yn ôl yr RCN mae Brexit wedi gwneud  prinder nyrsys yn waeth.

Mae dadansoddiad gan yr RCN yn dangos llai na 200 o nyrsys o’r UE y mis yn cofrestru gyda Chyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth rhwng Medi a Rhagfyr 2016. Mae hun yn cymharu ag 800 y mis yn yr un cyfnod yn 2015.

Nid yn unig bod yna cwymp yn y recriwtio ond mae yna 2,700 o nyrsys o’r UE wedi gadael cofrestr y nyrsys yn wirfoddol.

Eglurodd Janet Davies Prif Swyddog y RCN y broblem. “Mae Llywodraeth y DU yn troi i ffwrdd y cyflenwad o nyrsys cymwysedig o gwmpas y byd ar yr union bryd mae’r gwasanaeth iechyd mewn argyfwng fel erioed o’r blaen.”

Fe scrapwyd George Osborne tra yn Ganghellor y bwrsariaethau i nyrsys dan hyfforddiant o ganlyniad roedd y ceisiadau am gyrsiau gradd nyrsio i lawr 20%.

Piti fase rhywun ddim yn addo gwario £350m ecstra yr wythnos ar y gwasanaeth iechyd fase huna yn ddigon i gyflogi 600,000 o nyrsys ychwanegol.


Monday, 20 March 2017

Amser gwell i ddyfod? neu Omnishambles

“Dwi yn gwneud fy ngwaith wedi ei selio ar ffeithiau, ymchwil, data a dadansoddiad, a chynllunio gweithredol ac i ffwrdd o hun mi roddaf atebion sy’n ffeithiol ac yn gywir. Nid llinellau  sydd yn cael ei thaflu allan.”

Dyna sut dechreuodd yr ysgrifennydd Brexit David Davis wrth bwyllgor Brexit Tŷ’r Gyffredin wythnos diwethaf. Gwir dweud ar ôl yr agoriad positif yna i lawr aeth ei dystiolaeth.

Bron ar unwaith roedd rhaid I Davis cyfaddef nad oedd ei lywodraeth wedi gwneud asesiad economaidd o effaith gadael yr UE heb gael bargen ar fasnachu – er I Terresa May dweud “Fase dim bargen yn well na bargen wael.”

Ac er mewn twll, dal i gloddio y gwnaeth. Pan ofynnwyd iddo pam nag oedd yna asesiad, ei ateb “Mae’r pethe yma yn cael eu gwneud darn fel darn. Ar ôl creu'r bloc Lego, mi adeiladwn y tŷ.”

Er i ddeddf Brexit cael ei basio dywedodd y gwleidydd bydd yn cymryd dipyn hirach i weithio allan yr effaith economaidd,  “Fedra I ddim mesur ichwi'r manylion eto, mae’n bosib y medraf wneud hun pen rhyw flwyddyn.”

Pan ofynnwyd iddo eto a oedd o yn bersonol wedi gwneud asesiad o effaith gadael yr UE heb fargen, dywedodd “Mae gennyf farn eithaf clir sut bydd yn gweithio allan. Dwi jest ddim wedi ei dadansoddi eto.”

Fe aeth ymlaen i ddweud “ does ddim rhaid cael darn o bapur gyda rhif arno i gael asesiad economaidd.”

Fe drïodd cysuro'r pwyllgor drwy ddweud “ Bu imi dreulio rhan fwyaf o’m mywyd yn gweithio fel dyn busnes cyn dod i wleidyddiaeth. Yn amyl da chi’n gwybod beth sydd yn fargen dda er ichwi ddim cael y ffigyrau.”

Mae diffyg “ffeithiau, ymchwil, data a dadansoddiad, a chynllunio gweithredol” yn dweud y cwbl mi dybiwn. Mae’n debyg bod David Davis yn gweithio ar well yr hun a fegir na’r hyn a brynir.Monday, 13 March 2017

Arian da i rhai

Ar ddiwrnod y Gyllideb fe roedd yna ddatganiad arall. Yn gyfleus iawn fe gyhoeddwyd swydd newydd George Osborne.

Tra roedd  Philip Hammond yn difyrru’r genedl gyda’i gyllideb gyntaf fe gyhoeddwyd tri chofnod newydd yn gofrestr diddordebau Aelodau Seneddol gan ei rhagflaenydd fel Canghellor.

Roedd un yn dangos bod Osborne wedi ei gyflogi fel ymgynghorydd gan gwmni  rheolaeth Blackrock, bydd yn cael ei dalu “£162,500 y chwarter am ymrwymiad o 12 diwrnod y chwarter.”

Mae hwn yn gweithio allan fel cyflog o £13,541 y diwrnod, neu £54,166 y mis neu glamp o £650,000 y flwyddyn  – am weithio un diwrnod yr wythnos. Wrth gwrs mae hwn ar ben ei gyflog  o £74,962 fel Aelod Seneddol.

Ond ydi ei threfniant gyda Blackrock ddim yn edrych yn rhy dda i gymharu â faint mae wedi cael fel ffi am ddarlithio.

Mae 'na ddau gofnod arall yn y gofrestr yn dangos bod yr AS Torri dros Tatton wedi cael  £51,082 gan gymdeithas fasnach a diwydiant Fflandrys a £15,081 gan Fanc Lloyds am siarad â hwy.

Mae hyn yn gwneud 10 araith ers cael y sac gan Theresa May Gorffennaf diwethaf.

Mae hun yn golygu ei fod wedi pocedi
£771,367 mewn ffioedd siarad am weithio 32 awr – yn golygu £24,105 yr awr.

Wel y cyfoethog sydd yn cael y pleser ar dlawd yn cael y bai, neu fel dywed yr hen ddihareb Cyfoeth, fel gelyn a ddwg ei gyrch ar y gwannaf.


Friday, 27 January 2017

Ar ol y dyfarniad


Ar ôl dyfarniad y Goruchaf Lys na allai Terresa May tanio erthygl 50 i adael yr Undeb Ewropeaidd heb ganiatâd y senedd mae’r pantomeim yn symud yn ôl i San Steffan. Fe gyhoeddwyd y bil sef y European Union (Notification of Withdrawal) Bill.

Yn sicr mae’r fantais gyda llywodraeth May yn y senedd pan mae’n dod i ddeddfwriaeth. Mae’r prif weinidog  wedi ceisio mynnu bod y senedd yn cael rôl finimal yn broses erthygl 50 ac er  y consesiwn diweddara bod y senedd yn cael pleidlais ar y fargen derfynol mae hynna yn llai o gonsesiwn na fase rhywun yn tybio gan ei fod yn ddewis rhwng derbyn bargen gwael neu dim bargen o gwbl.

Ar y llaw arall mae May wedi cyngwystlo llawer o’i chredadwyaeth ar drigir Erthygl 50 cyn diwedd Mawrth ac felly fydd ddim yn hapus os fydd y broses seneddol yn dal ei hamserlen i fyny.

Mae 'na ddau ddiwrnod wedi ei chlustnodi i ail ddarlleniad y bil – fydd hun yn canolbwyntio ar yr egwyddor o adael y UE. Er bydd na phleidlais ar y diwedd bydd hun yn fawr o broblem i’r llywodraeth ac mae nwy yn annhebyg o golli’r bleidlais.

Y broblem i’r llywodraeth ydi’r cam pan mae’r mesur yn y pwyllgor sydd yn cymryd lle ar lawr y Tŷ. Mae 'na lawer i welliannau ar eu ffordd – gan Lafur, yr SNP, y Democratiaid Rhyddfrydol ac efallai rhai aelodau Ceidwadol sydd yn hollol yn erbyn gadael Ewrop. Yn amyl mae cam y pwyllgor yn un cynhyrfus gyda llawer o welliannau yn cael ei thrafod ar yr un amser. Mae yn bosib bydd Tŷ Cyffredin yn rhoi amser caled i’r llywodraeth ar yr achlysur.

Ond heb os yn Dŷ’r Arglwyddi fydd y sialens fwyaf i’r llywodraeth. Fe all y llywodraeth dominyddu’r Tŷ Cyffredin ond nid oes ganddynt fwyafrif yn yr Arglwyddi. Felly nid oed ganddynt reolaeth ar  amserlen y bil. Fe allai’r Arglwyddi cymryd llawer fwy o amser i ddadlau’r mesur na fase'r llywodraeth yn dymuno ac o bosib mynd  heibio terfyn amser Mawrth. Bydd rhaid i’r llywodraeth penderfynu un a’i rhoi consesiynau i’r gwrthbleidiau neu golli eu hamserlen.

Ond nid dechrau’r broses fydd y gwir frwydr ond y broses trafod wedyn.  Mae’r bil wedi cael ei linio yn gyfyng er mwyn lleihau’r gwelliannau.

Mi fydd yn ddiddorol gweld pa mor dyn y bydd y ddeddf gan mae yn rhaid i’r gwelliannu bod mewn cwmpas y bil.  Y Dirprwy llywydd Lindsay Hoyle bydd yn cadeirio’r cam y pwyllgor a fydd i fyny iddo fo yn unig benderfynu fain o welliannau fydd yn cael eu derbyn. Cawn weld wedyn pa mor llwyddiannus mae’r llywodraeth wedi bod gyda llunio ei bil yn dynn. 

Mae llawer yn dibynnu os oes 'na wahaniaeth cyfreithiol clir yn y bil rhwng hysbysiad ar drafodaethau. Os fydd aelodau seneddol  yn medru llunio gwellianna sydd yn delio ar drafodaethau bydd hyn yn agor y liforddau a bydd y llywodraeth o dan bwysau mawr i loywi ei chynlluniau ar Brexit a chryfha rôl y senedd yn yr holl broses.

Bydd brexit yn cymryd ein sylw am beth amser eto a fydd yna fwy o niwl nag oleuni mae ofn. Gwael y peth ni chael ei ofyn.Thursday, 19 January 2017

Trugaredd i fwy na Chelsea Manning


Fe newidwyd Barak Obama yn ei ddyddiau olaf fel Arlywydd y ddedfryd o 35 mlynedd o garchar ar Chelsea Manning. Mi fydd Ms Manning a chafodd rhan o’i haddysg yn Sir Benfro yn cael ei rhyddha Mis Mai.

Disgrifiwyd Stephen Crabb AS Benfro'r "Gweithred o drugaredd a thosturi yn nyddiau olaf arlywyddiaeth Obama. Bydd ffrindiau a theulu Manning yn fy etholaeth yn croesawu hyn."

Ychwanegodd AS Cwm Cynon, Ann Clwyd: "Newyddion gwych i Chelsea, ei theulu a'i ffrindiau fu'n ymgyrchu mor galed. Diolch yn fawr i'r Arlywydd Obama."

Ond roedd gan Obama fawr o drugaredd at un arall sydd wedi ei garcharu ers saith degau'r ganrif ddiwethaf sef yr actifedd dros hawliau'r Indiaid Americanaidd, Leonard Peltier.  Bron  sicr mae ei gyfle olaf o gael ei rhyddid wedi diflannu gyda’r penderfyniad. Er I’r Pab ofyn I Obama ei rhyddhau.

Bu cafodd Peltier yn euog o  lofruddio dau asiant FBI ar ôl brwydr saethu yn Diriogaeth Indiaid Americanaidd Pine Ridge yn De Dakotsa yn 1975.

Mae rhai yn gweld y penderfyniad fel symbal o’r gamdriniaeth o’r Indiaid Americanaidd yn system cyfiawnder troseddol yr UD; tra mha eraill yn ei weld fel llofruddiwr a ddylai dal talu ei ddyled i’r gymdeithas.

Mae Peltier erioed wedi haeru ei ddiniweidrwydd ac mae cefnogaeth llawer drwy’r byd yn cynnwys y Pab.
Ond yn fwy pwysig roedd Atwrni yr Unol Daleithiau oedd yn rhan o’r erlyniad wedi annog Obama I roi trugaredd I Peltier wrth sgwennu yn y Chicago Tribune fe ddywedodd James Reynolds “Er nad ydi unrhyw brawf yn berffaith  roedd un Peltier yn anarferol o drwblus, yn enwedig o edrych yn ôl……Roedd yr achos yn un tenau ac yn annhebyg o gael ei gynnal yn y llysoedd heddiw. Mae yn llwyr gorbwysais i labeli Peltier fel ‘llofrydd gwaed oer’ ar y ffeithiau a’r ychydig prawf ddaru oroesi’r apeliai yn yr achos.”

Fase rhywun yn meddwl bod 41 blynedd yn y ddalfa yn ddigon o gosb ac mae penderfyniad Obama yn un sydd yn un siomedig.


Fel dywedodd John Ryan cyn asiant yn yr FBI tra yn annog I Obama I weithredu trugaredd “Fel y mwyafrif o asiantau yr FBI, fe ymunais ar asiantaeth I gwneud y byd yn well lle. Roedd yn credu yr amser honno fel rwyn credu nawr bod yn yr America gwerthoedd am cyfiawnder a tecwch, ond wrth edrych yn ol tros y 41 blynedd dwi yn gweld yr un yn achos Peltier.”

Wednesday, 11 January 2017

Ail-lansio Jeremy Corbyn

Gyda mwyafrif o aelodau'r blaid Lafur eisio aros yn yr Undeb Ewropeaidd ond hen gadarnleoedd Llafur wedi pleidleisio i adael Ewrop mae arweinydd Llafur mewn sefyllfa anodd fel dyweded yr hen ddihareb ‘rhwng y dyn a thinau’r gwartheg.’ Ac fel mae’r polau piniwn yn dangos mae cefnogaeth i’r blaid Lafur yn isel sydd yn tan linellu'r teimlad bod Llafur wedi colli ei ffordd ac yn ansicr  i ba gyfeiriad i symud.

Fe fy Jeremy Corbyn yn crwydro’r stiwdios ac yn annerch cyfarfod yn Peterborough I geisio ennill tir i’w blaid. Roedd y cyfan yn cael ei ddisgrifio fel  “ail-lansiad” o ymgyrch Jeremy Corbyn.

Ar Ewrop roedd Corbyn yn cofleidio’r syniad o adael Ewrop.
 Dywedodd bod y Torïaid am flynyddoedd wedi cuddio heibio rheolau'r UE ar gymorth gwladol gan nad oeddent eisio ymyrryd. “Ond mae rheolau’r UE yn amyl yn rhwystro gweithredu ar gymorth i’r economi, swyddi gweddus a safonau byw.”

'Lexit' y chwith

Beth oedd yn ceisio cyflawni oedd y syniad o “Lexit” – ymadawiad asgell chwith o’r UE wedi ei sefydlu ar egwyddorion sosialaidd. Mae ceisio derbyn realiti canlyniad y refferendwm yn gwneud synnwyr ond yn sicr fydd yn cael ei ddefnyddio gan ei elynion i geisio dweud bod Corbyn yn sgeptig ar Ewrop o’r dechrau er iddo ddweud ddoe bod e wedi pleidleisio i aros yn y clwb.

Ond roedd eisio aros yn y farchnad sengl ac o ganlyniad roedd llafur mudol yn debyg i fod yn rhan o gost o aros yn y farchnad. Er hynny roedd yn fodlon derbyn y ffaith bod yna pryderon can llawer ar mewn mudo ac roedd yn “fodlon derbyn rheolaeth resymol ar mewn mudo.” Symudiad go fawr o’i  safiant ar y pwnc yn y gorffennol. Er iddo geisio chwarae i lawr y newid a mynnu bod o yn dal at ei egwyddorion gwreiddiol.

Cap ar gyflog

Ond nid Ewrop a gafodd y sylw mwyaf ond ei gynllun beiddgar sosialaidd i roi cap ar gyflog y gor-gyfaethog. Mae hyn yn sicr o fod yn boblogaidd gyda llawer iawn o bobol gyffredin sydd yn grac gydag anghydraddoldeb cyflogau.

Er bod yn ‘soundbite’ da, ond fel polisi mae’n debyg o fod yn un anodd i weithredu. Bydd yr un cwyn yn cael ei ddweud ag oedd yn cael ei ddweud am Ed Miliband bod e’n  ‘gwrth-dyheadol.’

Ond yn sicr mae e wedi llwyddo cael sylw ac mae’n rhan o’r ail brandio o Corbyn er mwyn gadael “Corbyn I fod yn Corbyn” er mwyn ennill tir yn bolau a cheisio manteisio ar y teimlad poblyddol  a gwelwyd y bleidlais Brexit ac ethol Trump tros yr Iwerydd. Amser a ddengys a fydd hun yn llwyddiannus ond bydd ei dîm mewnol yn hapus a sylw y cyfryngau a gafodd ei ymdrechion.Friday, 9 December 2016

Yr isetholiad


Mae Ewrop yn dominyddu ein gwleidyddiaeth ac mae yn boddi pob mater arall. Ac yn hynny o beth mae’r blaid Lafur mewn sefyllfa anodd.

Doedd fawr o amheuaeth am ganlyniad isetholiad Sleaford a Gogledd Hykeham –buddugoliaeth i’r Ceidwadwyr. Mae'r cornel yma o sir Lincoln wedi bod yn las ei liw erioed. Ond mae yn dangos yn glir y peryg i’r blaid Lafur yn rhannau helaeth o Loegr yn dilyn refferendwm gadael Ewrop.

Er holl frwdfrydedd Jim Clarke ymgeisydd Llafur ac yn ddyn lleol fe ddisgynnodd ei blaid o fod yn yr ail le tro diwethaf i fod yn bedwerydd yn yr isetholiad. Er I’r ymgeisydd ceisio canolbwyntio ar y gwasanaeth iechyd a’r bygwth i gau ward damwain ac argyfwng lleol cath dim argraff o gwbl roedd meddwl yr etholwyr ar Ewrop a brexit.

Ond dyna broblem mawr Lafur tydi eu safiad  fel plaid ddim yn glir ar y mater. Os ydych yn bleidleisiwr sydd wedi pleidleisio i adael rydych yn dueddol o bleidleisio i blaid sydd yn di flewyn ar dafod o blaid gadael fel UKIP neu roi eich cefnogaeth i’r Llywodraeth sydd yn gwneud y gwaith o ‘gadael.’

Ac os ydych yn un ddaru bleidleisio ‘aros’ fase safiant y Democratiaid Rhyddfrydol yn fwy derbyniol nawr na safiant y blaid Lafur.

A dyna sydd wedi digwydd yn yr isetholiad. Doedd rhaid rhannu'r bleidlais 60% a bleidleisiodd ‘allan’ rhwng  y Torïaid , UKIP, a Llafur - y cyfan i anfantais Llafur.

Tra roedd Y Democratiaid Rhyddfrydol wedi elwa o bleidlais o 40% oedd eisio ‘aros’ yn Ewrop ac fe bron dyblu ei rhan o’r bleidlais i ddod yn drydydd.

Wrth edrych ar y bleidlais neithiwr roedd y rhai a bleidleisiodd Llafur yn  yr etholiad cyffredinol i roi'r blaid yn ail, wedi aros adref.

O gymryd neithiwr a chanlyniad isetholiad Richmond ble collodd y blaid Lafur eu hernes mae 'na rybudd mawr i’r blaid pe bau Prif Weinidog May yn mynd am etholiad cyffredinol sydyn.
Plaid
Pleidlais
%
+/-
Ceidwadwyr
17,570
53.5
-2.7
Ukip
4,426
13.5
-2.2
Dem. Rh.
3,606
11
5.3
Llafur
3,363
10.2
-7.1
Annibynnol Lincoln
2,892
8.8
3