Thursday, 16 April 2020

Marwolaethau afraid


Yn Chwefror mi ddaru’r WHO rhoi gwybodaeth allan ar be oedd yn digwydd yn China, a'i chyngor  i wledydd eraill oedd profion a neilltuo cymdeithasol. Yn araf iawn ymatebodd gwledydd y gorllewin i’r cyngor. 

Ond roedd y DU yn sefyll allan am ei bod am ddilyn polisi gwahanol. Tydi’r llywodraeth ddim nawr yn hoff o’r enw, ond imiwnedd poblogaeth oedd eu hymateb yn y dechrau i COVID-19. 

Pam ddaru'r DU mynd am imiwnedd poblogaeth pam roedd arbenigwyr y WHO yn rhoi cyngor gwahanol?

Roedd barn y gwyddonwyr ddim yn un fydrol. Roedd rhai yn dadlau bod yn rhaid ar unwaith dechrau ar arwahaniad cymdeithasol. Roedd rhai eisio’r llywodraeth i newid y polisi ar unwaith neu base'r canlyniadau yn arswydus.

Ond roedd rhai yn credu base arwahaniad cymdeithasol yn anghynaladwy am amser hir a fase yn arwain am ail don drychinebus o’r feirws.

Yn sicr roedd 'na ddim gwyddoniaeth unedig, ond anghydfod rhwng yr arbenigwyr oedd yn rhoi cyngor i Lywodraeth y DU. 

Felly pam dilyn y gwyddonwyr oedd yn y lleiafrif yn rhyngwladol?
Rhaid  sôn am flaenoriaeth ein prif weinidog,  Boris Johnson. 

Yn fis Ionawr daeth yn amlwg  difrifoldeb y sefyllfa yn Tsiena.  Mae ffynonellau yn dweud bod prif Swyddog meddygol Lloegr wedi rhybuddio’r cabinet yn dechrau’r flwyddyn byddai gwledydd eraill yn cynnwys y DU yn wynebu  pandemic, ond gwrthsefyll ‘cracdown’ wnaeth Johnson a Dominic Cummings.

Roedd y ddau mor argyhoeddes nad oedd rhaid gwneud dim. Ddaru nwy dim gwneud beth fase rhywun yn disgwyl gan wleidyddion da a chynllunio am amodoldeb. 

Fe gollwyd amser cyn newid y polisi o imiwnedd poblogaeth a dyna pam mae pethe wedi mynd yn ofnadwy anghywir ers hynny.

Mae’n amredu o Johnson yn dal i ysgwyd llaw a'r methiant allweddol o gynhwysedd  y profion (y DU oedd y wlad gyntaf i ddatblygu'r profion, ond rydym yn cynnal llai o brofion na gwledydd eraill), dim yn archebu cyflenwadau o awyriaduron tan oedd hi’n berygl hwyres a methu darparu dillad diogelu i’n doctoriaid a’n nyrsys.

Mae diogi Johnson a’r difrod  mae wedi creu yw mesur yn y bywydau a gollwyd yn ofer. Mae beth ddigwyddodd yn sgandal Cenedlaethol. Gobeithio bydd yna ymchwiliad cyhoeddus i beth digwyddodd. Mae ein llywodraeth wedi methu yn eu cyfrifoldeb sylfaenol o gadw'r genedl yn saff.
Friday, 13 March 2020

Rasys Cheltenham 13 MawrthGan fod pawb yn pryderu am y coronafeirws roeddwn yn meddwl base edrych ar y rasys yn Cheltenham yn codi eich ysbryd os r’ydych yn hunain-neilltuo.
Wrthgwrs os fyddwch yn colli eich harian bydd hun yn esgus go iawn am fod yn ddigalon.

Os fydd yr ods dros 7/1 maen werth bacio bob ffordd.

1.30 13 rhedwyr dros hyrdl (Gradd 1) 2m1f , Meddal, 4 blwydd.
Allmankind
Hyfforddwr: Dan Skelton
Joci: Harry Skelton 
4 blwydd oed 11st 0lb
Cyndyn, gwnaeth yn ddad yn Cas-gwent yn diweddar. 
4 ras diwethaf 1/8, 1/10, 1/14 a 2/17.

2.10 26 rhedwyr handicap hyrdl (Gradd 3)  2m1f , Meddal 5 blwydd+
Ciel De Neige (FR)
Hyfforddwr: W P Mullins
Joci: Mark Walsh 
5 blwydd oed 11st 0lb
11st 1lbs
4 pwys o boys ecstra ond yn dal a mantais.
4 ras diwetha 2/24 2/17, 4/15 a 3/21

2.50 19 rhedwyr nofis hyrdl (Gradd 1), 3m Meddal, 4 blwydd+.
Thyme Hill
Hyfforddwr: Philip Hobbs
Joci: Richard Johnston
6 blwydd oed 11st 5lb
Heb ciilli dros y hyrdlau
4 ras diwetha 1/5, 1/8, 1/9 a 3/14


3.30 12 rhedwyr Cwpan Aur Hela (Gradd 1)  3m2½f , Meddal, 5 blwydd+.
Albourn Photo
Hyfforddwr: W P Mullins
Joci: Paul Townsend
8 blwydd oed 11st 10lbs
Enillodd y ras llynedd
4 ras diwetha s 1/4, 2/8, 1/16 and 1/7


4.10 24 rhedwyr hela agorad
Dosbarth 2, 3m2½f , Meddal, 5 blwydd+.
Hazel Hill
Hyfforddwr: Philip Rowley
Joci: Mr Alex `Edwards
9 blwydd oed 12st 4lbs
Enillodd llynedd
4 ras diwetha 2/5, 1/7, 1/24 and 1/12

4.50 22 runners Cesig hyrdl (Grade 2)  2m1f , Soft, 4yo+.
Greanyteen
Hyfforddwr: Paul Nicholls
Joci: Harry Cobden
6 blwydd oed 11st 7lbs
Mwynhau y math yma o ras
4 ras diwetha 1/3, 1/10, 1/6 and 13/16


5.30 24 rhedwyr hyrdl
Class 2, 2m4½f , Soft, 4yo+.
Espoir De Romay
Hyfforddwr:  Kim Bailey
Joci: Chester Williams
6 blwydd oed 11st 6lbs
I fyny 10 pwys ar ol ennill yn dda yn Wincanton y tro diwetha
4 ras diwetha 1/11, 3/8, 1/13 and 3/7
Pob lwc!!


Wednesday, 11 March 2020

Canlyniad y coronavirus


Ail le mae’r  economi  yn cymryd i effaith y coronavirus ar gyfrifiaeth marwolaeth  o dan  pandemic. 

Ond mae economeg yn bwysig fel rhybudd i beidio cymryd mesurau llymion  sydd ddim yn dylanwadu rhifodd y marwolaethau. 

Yr effaith lleiaf pwysig ar yr economi ydi cwymp cynhyrchiant gan fod gweithwyr yn cymryd amser i ffwrdd trwy salwch. Mae’n llai pwysig gan fod cwmnïau yn medru ffeindio ffyrdd o ddigolledu hyn  os ydi salwch yn lledaenu dros chwarter. Er enghraifft bydd y rhai a oedd yn sâl yn medru gweithio oriau ychwanegol ar ôl dod yn ôl. OK bydd yn codi costau a gelli greu chwyddiant dros dro ond dylai'r banc canolog anwybyddu hun.

Bydd canlyniad ‘uniongyrchol’  y pandemic yn lleihau’r GDP yn y chwarter yna o ychydig ganrannau. Faint yn union bydd y rhifau yn ddibynnol ar garfan y boblogaeth fydd yn sâl, a faint yn union fydd rhifau'r marwolaethau yn y DU, a faint o bobol fydd yn aros o’i gwaith i osgoi’r salwch. 

Mae’r effaith ar y GDP am y flwyddyn gyfan yn dilyn pandemic yn llai gan fod cynnyrch ar ôl pandemic yn uwch tra bod cwmnïau yn ailgyflenwi stoc wrth gyflenwi galwadau oedd wedi ei gohirio gan y cwsmeriaid.

Ond nid ar ochor y cyflenwad mae’r broblem fwyaf ond ar yr ochor galw.

Mae rhai sectorau yn mynd i gael hi’n anodd yn dibynnu ar sut dda ni’n ymddwyn - y sector cymdeithasol. Sector sydd yn dod a ni mewn cysylltiad â phobol eraill.  Pethau fel mynd i’r dafarn, bwytai neu bêl droed neu deithio.

Os ydi pobol yn ofn cael y salwch yn torri i lawr ar gymdeithasu mae hun yn cael dylanwad  ar yr GDP. A does fawr ddim fedrith y Canghellor gwneud i arbed hun ond dylanwadu ar y banciau i fenthig i’r busnesau sydd cael eu heffeithiol i gael nwy dros yr argyfwng.

Ond mae’r economi yn cael effaith ar y sefyllfa mewn un ffordd. Mae’r sector hunangyflogedig heb fudd-dal salwch yn gwneud hi’n anodd iddynt hunan-neilltuo os yn sâl. Heb I’r llywodraeth ffeindio ffordd i’w helpu maent am ledu’r afiechyd.

Mae’n rhaid i’n gwleidyddion dechrau meddwl am sut maen nhw am gadw ein gwasanaethau cyhoeddus ar fynd pan fydd gweithwyr yn dechrau syrthio gyda’r afiechyd. 

Ar amseroedd fel rhain  mae’n rhaid i’n llywodraethau ân wleidyddion  cymryd penderfyniadau sydyn a meddwl ymlaen. Mae coronvirus yn rhoi'r her fwyaf iddynt i gyd.

Wednesday, 9 October 2019

Heddwch a chynigion Johnson
Mae heddwch, llonyddwch a chymdogaeth dda wedi para ar yr ynysoedd yma am yr 30 mlynedd diwethaf, ond am ba hyd?

Mae’r heddwch a enillwyd yn anodd yn Iwerddon ac a alwyd yn ‘cytundeb Gwener y Groglith’ nawr mewn perygl o dan gynigion Johnson. 

Fawr syndod bod yr Undeb Ewropeaidd ar fin ei gwrthod.

Mae’r ddwy ran o’r Iwerddon a'r Deyrnas Unedig wedi cael “ardal teithio gyffredin” ers sefydlu’r weriniaeth heb unrhyw wahardd ar symudiad pobol yn y ddwy ynys.

Ond roedd gogledd Iwerddon yn lle cymhleth gwleidyddol. 
Ers sefydlu gogledd Iwerddon yn 1922 mae mwyafrif y boblogaeth yn cyfrif ei hunain yn Brydeinwyr a lleiafrif yn cyfri eu hunain yn Wyddelig. 

Ers  i Stormont cael ei sefydlu mae’r Undebwyr wedi cael grym dilyffethair gwleidyddol yn y dalaith gyda’r lleiafrif yn teimlo bod yna anffafriaeth ddofn yn eu herbyn. 

Yn ‘60 y ganrif ddiwethaf fe ddechreuodd y lleiafrif ymgyrchu am ei hawliau ond yr ateb oedd ataliad. Ac yn dilyn yr ataliad fe ddechreuodd y brwydro arfog gwaedlyd a pharodd am 30 blwyddyn. Gyda ffin galed rhwng de ar ogledd ac o gwmpas y ffin roedd bywyd yn bell o fod yn normal. 

Yn y cyfamser roedd Iwerddon ar Deyrnas Unedig yn aelodau o’r Undeb Ewropeaidd. Ac ar haeriad Maggie Thatcher fe  ddaeth y farchnad sengl i fodolaeth. Felly wrth ochor yr Undeb Tollau ar ardal teithio gyffredin roedd yna ddim rheswm economaidd am ffin rhwng y Gogledd a’r De.

A gyda hun fe ddylanwadodd hun ar y wleidyddiaeth. Gyda chytundeb Gwener y Groglith fe ddaeth  y wahanol hunaniaethau cenedlaethol i gydfodoli yn dilyn yr heddwch bregus.  Roedd cwestiynau dirfodol am sofraniaeth yn cael ei phylu. Fe ddaeth y ffiniau diogelwch i lawr. Roedd ecosystem farchnadol a thollau’r Undeb Ewrop yn hanfodol i’r datblygiad yma ac yn wir mae’n hanfodol hyd nag at heddiw. Ond mae Brexit yn golygu bod y DU yn gadael yr ecosystem yma.

Mae cynlluniau Johnson yn dod a’r ffin yn ôl.  Nid yn unig bydd y rheolau yn creu difrod economaidd i Ogledd Iwerddon ond mae’n ail  agor y cwestiwn hunaniaeth genedlaethol a mater sofraniaeth yn ôl i'r agenda. 

Mae 'na risg uchel bydd trais  yn dod yn ôl i ynysoedd Prydain.

Monday, 3 September 2018

Yr arwr Frank Field!


Ydi gelyn fy ngelyn ddim yn awtomatig yn dod yn ffrind. Ond tydi’r wers yna ddim wedi ei dysgu gan rhai elfennau o wrthwynebwyr Jeremy Corbyn yn y blaid Lafur.  

Mae hyn yn cael ei thanlinellu tuag at eu hagwedd i benderfyniad Frank Field I roi gorau i chwip Llafur ar ôl i’w blaid leol mynegi ddim hyder ynddo fel eu haelod  seneddol. 

Nawr mae  wedi ei dyrchafu bron i sancteiddrwydd gan elynion Corbyn

Mae gelynion Corbyn, oedd yn gyson trwy ei  yrfa wleidyddol yn wrth hiliol,   nawr yn ei gyhuddo o fod yn wrth-semitig. Ond nawr maen't yn clodfori Field am ei safiad egwyddorol gwrth-semitig. Dyma’r gwleidydd a chyhuddodd yr Arglwydd Keith Joseph “fel aelod blaenllaw o’r gymuned Iddewig o weithredu polisïau Natsiaidd tuag at y tlawd.” Does dim byd mwy gwrth-seimitig.

Sawl Gwaith mae’r cyhuddiad wedi ei wneud bod Corbyn yn rhyw fath o gefnogwr brecsid eithafol, ond pan geisiodd atal “dim del” dinistriol, Frank Field a tri aelod Llafur arall ddaru danseilio hyn trwy bleidleisio gyda’r llywodraeth Geidwadol. A trwy hun  safio gyrfa Theresa May ac o bosib atal etholiad Cyffredinol a rhoi gyfle i ethol llywodraeth Llafur Dyma’r dyn sydd nawr yn cael ei glodfori can rhai o garfan “aros” y blaid Lafur.


Er bod  y Rabi Jonathan Sacks wedi cyhuddo Corbyn o fod fel Enoch Powell ond yn wir mae’r label wedi ei ddefnyddio o’r blaen. Ie, ar y bonheddwr Frank Field am ei safiad o fod yn wrthwynebwr eithafol o fewnfudwyr. O ganlyniad yw  areitheg gyson yn erbyn mewnfudo fe rodd yr Esgob Peter Selby o’r Eglwys yn Lloegr, label ar Field “yr Enoch Powell newydd.” 


A dyma’r  arwr newydd! 

Y ffaith yw mai yn gyfleus fel cocyn hitio yn erbyn Corbyn. Does fawr o faddeuant gan garfan helaeth o aelodau Blairaidd seneddol Llafur bod Jeremy Corbyn wedi cipio arweinyddiaeth y blaid Lafur a symud y blaid i’r chwith.

Thursday, 28 June 2018

All at sea

Despite it being a manifesto pledge the UK government refused financial support to build a tidal lagoon in Swansea. Effectively turning its back on tidal energy, a vast and unexploited worldwide resource. 

Tidal lagoon schemes have for some time been seen as an economically and environmentally attractive alternative to tidal barrages. The scheme that the UK government have given the thumbs down in Swansea bay had the potential to harness significant energy resources. 

The barrage was to harvest power from the height difference between high and low tides. Unlike other renewables, it would have been regular and dependable.

It worked by running water through turbines.  A technology similar to that found in hydropower schemes,  but with one key difference, tidal currents run in two directions, unlike rivers that only run one way.

If this new technology had been allowed to develop the UK could have been a world beater and there are few potential sites worldwide that are as close to electricity users and the transmission grid as those in the UK. 

Swansea would have been the ideal location for such a pathfinder project located as it is in the Bristol Channel and the Severn Estuary with one of the world’s largest tidal ranges.  Often reaching 10m. 
It was thought the scheme would generate enough energy to power 155,000 homes.
Many scientists and engineers have said that increasing integration of volatile, unpredictable sources of renewable energy such as wind and solar power could jeopardise the stability of the power grid. More certainty is required.

In order for the grid to remain stable the power generated at any instance has to match demand, therefore it is important that the transmission network contains power sources that are immediately available. While the sun may stop shining, and the wind can drop, the tides remain predictable – an obvious advantage for tidal power and a great help for National Grid forecasters.

But, alas, an English centric government has turned its back on Wales becoming a world leader in a new industry. Our planet needs such schemes and they will be provided. But the technology will eventually be purchased from abroad. When it so easily could have been a world-beating homegrown industry but for the timidity of Theresa May.


Tuesday, 5 June 2018

Prydain Byd-eang


Prydain Byd-eang – dyna’r cysyniad mwyaf twp a welwyd erioed. Mae’n slogan sydd wedi ei fyffro gan y brecsidiers er mwyn ein hargyhoeddi bod hi’n bosib osgoi effaith negyddol ar farchnata o adael yr Undeb Ewropeaidd (UE). Ffantasi llwyr.

Yn ôl y brecsidiers yr UE oedd yn ein hatal o wneud fargen da ar farchnata gan fod rhai o’r gwledydd yn yr Undeb yn edrych ar ôl eu budd eu hunain ac yn sefyll yn erbyn unrhyw fargen ar farchnata bydd o fantais i Brydain. Dadl heb fawr o sylfaen.

Yn gyntaf mae gan y UE cytundeb masnacha gyda 50 gwlad gyda llawer mwy yn y lein pibell. Yn sicr mae gwledydd eraill yn fwy awyddus i gael cytundeb gyda’r UE na gyda Phrydain  gan fod e yn farchnad llawer mwy na  un Prydain. 

Mae marchnad mwy yn rhoi grym mewn unrhyw gytundeb. Mae 'na bryder yng Nghymru ar hyn  o bryd ar y ffordd mae Trump yn torri cytundebau a rhoi mur tollau ar ddur sydd yn dod o Gymru. Os oes gennych farchnad cymaint ag yr Unol Daleithiau America fel sydd gan Ewrop mae’n bosib creu digon o boen i wneud yr UDA ail feddwl. Nid felly fase hi pe bai Prydain ar ben ei hun.

Pe bai ni yn gadael yr Undeb heb gytundeb a chael y perffaith ryddid i ddelio ag gwneud cytundebau gyda  gwledydd gweddill y byd fase hun ddim yn dod yn agos i’r farchnad rydym am golli drwy adael yr undeb. Mae’n ffaith boed ein farchnad gyda Gweriniaeth Iwerddon yn  5 gwaith mwy na’r hun sydd gennym gyda’r India.

Na, slogan heb unrhyw sylfaen ydi ‘Prydain Byd-eang.’ Slogan i’n cysuro bydd popeth yn iawn ar ôl troi ein cefnau ar y farchnad sengl. Ond fel llawer iawn o beth sydd wedi cael i ddweud am frecsid, twyll llwyr yw.